Bản tin Cổ phiếu

 • SHA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
  25/4/2024, 15:10:54

  SHA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  Sáng nay 25/04/2024, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2024, Đại hội đã thông qua các nội dung như: Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HĐQT, Báo cáo hoạt động giám sát năm 2023 và kế hoạch hoạt động giám sát năm 2024

 • 08/4/2024, 08:15:26

  THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

 • SHA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
  25/4/2023, 15:12:48

  SHA TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

  Sáng nay 25/04/2023, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2023, Đại hội đã thông qua các nội dung như: Báo cáo HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 kế hoạch kinh doanh năm 2023

 • SHA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
  27/4/2022, 16:21:20

  SHA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

  Ngày 27/4/2022, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã tổ chức Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên 2022.

 • SHA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
  28/4/2020, 16:52:22

  SHA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

  Ngày 28/4/2020, Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.

 • Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
  27/4/2019, 17:03:08

  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

  Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ( HĐQT ) năm 2018 và định hướng HĐKD năm 2019, Báo cáo của ban Tổng giám đốc ( TGĐ ) về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và kế hoạch năm 2019,Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Tờ trình về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019, Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2019.

 • Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019
  16/4/2019, 16:21:39

  Thông báo họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2019

  Thành phần tham dự : Các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh chốt ngày 05/04/2019.
  ( Chi tiết nội dung đại hội theo thông tin đã Công bố ).

   

 • Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
  11/7/2018, 23:50:00

  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

  Đại hội đã lần lượt thông qua các báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị ( HĐQT ) năm 2017 và định hướng năm 2018, Báo cáo của ban Tổng giám đốc ( TGĐ ) về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2017, tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán, Tờ trình về trích lập các quỹ và phương án phân phối lợi nhuận - chi cổ tức, Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2018 và tờ trình về thù lao HĐQT.

 • Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán SHA): chuyển sàn HNX sang HOSE
  30/11/2016, 23:00:53

  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (mã chứng khoán SHA): chuyển sàn HNX sang HOSE

  Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn trân trọng thông báo tới Quý cổ đông, nhà đầu tư, và các đối tác, bạn hàng về quyết định chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn trên sàn HOSE sẽ diễn ra từ lúc 9h00 vào ngày 30/11/2016.

 • SHA tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
  20/4/2016, 23:39:33

  SHA tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

  Sáng ngày 20/04/2016, Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm  2016 tại Hội trường Công ty với không khí hết sức trang trọng, thân mật.

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

 

 

Chat với chúng tôi.
0943.666.777