Một số chỉ tiêu tổng hợp

MỘT SỐ CHI TIÊU KINH TẾ

Đơn vị: tỉ đồng

Chỉ tiêu

2009

2008

Giá trị kinh tế được tạo ra trực tiếp

1,067.15

844.46

Doanh thu thuần

1067.15

844.46

Giá trị kinh tế được phân phối

1,059.03

886.77

Chi phí hoạt động (không bao gồm chi phí lương)

938.20

761.12

Chi phí lương và phúc lợi của người lao động

21.40

15.21

Chi phí vốn (trả cho CSH và các bên cho vay)

56.90

72.57

Thuế

41.63

37.37

Các khoản đóng góp và đầu tư cho xã hội

0.90

0.50

Khấu hao

19.76

12.59

Giá trị kinh tế được giữ lại

27.88

-29.72

 

CÁC GIẢI THƯỞNG