Hội đồng Quản trị

 


Ông Lê Hoàng Hà
Chủ tịch HĐQT

Ông Lê Vĩnh Sơn
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Văn Thuận
Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Thành
Thành viên HĐQT

Ông Lê Văn Ngà
Thành viên HĐQT


Ban Tổng Giám Đốc

 

 
Ông Huỳnh Văn Hòa
Tổng Giám Đốc
       

Bà Ngô Thị Thanh Lan
Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính

            

Ban Kiểm soát
 

 
Bà Nguyễn Thị Thanh Nga
Trưởng Ban Kiểm soát
 

Ông Ngô Văn Thông
Thành viên Ban Kiểm soát


Bà Lê Thị Thu Thủy
Thành viên Ban Kiểm soát 

 

CÁC GIẢI THƯỞNG