Ngày Nội dung Tải về
28/04/2018 Công bố thông tin về biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 Download
18/04/2018 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT - Lê Thị Thu Thủy Download
18/04/2018 Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS - Nguyễn Văn Tuấn Download
17/04/2018 Công bố tài liệu Đại hội Cổ đông SHA năm 2018 Download
16/04/2018 Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Download
22/04/2017 Công bố nghị quyết và biên bản ĐHCĐ 2017 Download
21/04/2017 Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Download
15/04/2017 Thông báo thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ với CĐ không có địa chỉ đầy đủ Download
15/04/2017 Thư mời hợp ĐHCĐ 2017 Download
12/04/2017 Công bố tài liệu ĐHCĐ SHA 2017 Download
11/04/2017 Công bố tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017 Download
11/04/2017 Biên bản và nghị quyết thông qua địa điểm họp và tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2017 Download
21/04/2016 Biên bản và nghị quyết ĐHDCD thường niên năm 2016 Download
12/04/2016 Thông tin ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 Download
05/04/2016 Thư mời tham dự ĐHCĐ cho những Cổ đông không có địa chỉ cụ thể Download
05/04/2016 Tài liệu Đại hội cổ đông 2016 Download
05/04/2016 Biên bản họp và nghị quyết thông qua tài liệu ĐHCĐ 2016 Download
28/04/2015 Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Download
20/04/2015 Sơ yếu lý lịch trưởng ban kiểm soát Download
20/04/2015 Sơ yếu lý lịch thành viên hội đồng quản trị Download
18/04/2015 Biên bản và nghị quyết HĐQT về bổ sung chương trình ĐHĐCĐ 2015 Download
11/04/2015 Tài liệu chương trình Đại hội cổ đông 2015 Download
23/03/2015 Công bố thông tin chốt quyền tham dự cổ đông 2015 Download
10/04/2014 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014 Download
25/04/2014 BIÊN BẢN HỌP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 Download
10/07/2013 Báo cáo quản trị SHA 6 tháng đầu năm 2013 Download
22/04/2013 00h00' BB&NQ hop Đai hoi co dong SHA nam 2013 Download
04/04/2013 00h00' Tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2013 Download
30/01/2013 00h00' Báo cáo quản trị SHA năm 2012 Download
25/07/2012 00h00' Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2012 Download
CÁC GIẢI THƯỞNG