Ngày Nội dung Tải về
19/01/2018 Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 19 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn Download
04/01/2018 Điều lệ Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thay đổi lần thứ 6 Download
15/11/2017 Điều lệ Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thay đổi lần thứ 5 Download
2/08/2016 Điều lệ SHA thay đổi lần 04 Download
25/05/2016 Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (thay đổi lần 3) Download
30/11/2015 Điều lệ SHA thay đổi lần 2 Download
06/06/2014 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Download
16/05/2013 00h00' Quy chế Quản trị SHA 2013 Download
06/05/2013 00h00' Điều lệ SHA_2013 Download
21/01/2013 00h00' Giải trình báo cáo tài chính SHA Q4 2012 Download
21/01/2013 00h00' Báo cáo tài chính SHA Q4 2012 Download
21/01/2013 00h00' Bản cáo bạch Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn Q4 2012 Download
21/01/2013 00h00' Bản cáo bạch Download
29/05/2012 00h00' Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông SHA-2012 Download
29/05/2012 00h00' Điều lệ công ty SHA Download
CÁC GIẢI THƯỞNG