Ngày Nội dung Tải về
30/07/2018 Công bố BCTC tổng hợp quý 2/2018 Download
30/07/2018 Công bố giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Quý 2/2018 Download
30/07/2018 Công bố giải trình chênh lệch BCTC tổng hợp Quý 2/2018 Download
30/07/2018 Công bố BCTC hợp nhất Quý 2/2018 Download
28/04/2018 Công bố BCTC TH Q1 năm 2018 Download
28/04/2018 Công bố BCTC hợp nhất Quý 1 năm 2018 Download
28/04/2018 Giai trinh BCTC TH Q1.2018 Download
28/04/2018 Công bố giải trình chênh lệch BCTC Hợp nhất Quý 1 năm 2018 Download
31/03/2018 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC Tổng hợp sau kiểm toán Download
31/03/2018 Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2017 Download
31/03/2018 Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2017 Download
31/03/2018 Công bố BCTC Tổng Hợp kiểm toán năm 2017 Download
30/01/2018 Công bố giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế BCTC hợp nhất Quý IV/2017 Download
30/01/2018 Công bố BCTC hợp nhất Quý IV/2017 Download
30/01/2018 Công bố giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế BCTC tổng hợp Quý IV/2017 Download
30/01/2018 Công bố BCTC tổng hợp Quý IV/2017 Download
28/10/2017 Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Quý III năm 2017 Download
28/10/2017 Công bố BCTC hợp nhất Quý III năm 2017 Download
28/10/2017 Giải trình chênh lệch BCTC tổng hợp Quý III năm 2017 Download
28/10/2017 Công bố BCTC tổng hợp Quý III năm 2017 Download
09/08/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét hợp nhất trước và sau kiểm toán Download
09/08/2017 Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC soát xét tổng hợp trước và sau kiểm toán Download
09/08/2017 Công bố BCTC Tổng hợp soát xét 6 tháng đầu năm 2017 Download
09/08/2017 Công bố BCTC Hợp nhất soát xét 6 tháng Download
28/07/2017 Giải trình chênh lệch BCTC HN Download
28/07/2017 Giải trình chênh lệch BCTC Download
28/07/2017 Công bố BCTC hợp nhất Q2 năm 2017 Download
28/07/2017 Công bố báo cáo tài chính tổng hợp Q2 Download
28/07/2017 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2017 Download
29/04/2017 Thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 - 2017 Download
29/04/2017 Công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 - 2017 Download
29/04/2017 Công bố báo cáo tài chính tổng hợp Quý 1 - 2017 Download
30/03/2017 Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán Download
30/03/2017 Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính tổng hợp sau kiểm toán Download
30/03/2017 Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất sau kiểm toán Download
30/03/2017 Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Sau Kiểm Toán Download
30/03/2017 Báo Cáo Tài Chính Tổng Hợp Sau Kiểm Toán Download
26/01/2017 SHA Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Hợp Nhất Quý 4.2016 so với cùng kỳ Download
26/01/2017 SHA Công bố báo cáo tài chỉnh Hợp nhất quý 4.2016 Download
26/01/2017 SHA Giải trình chênh lệch lợi nhuận BCTC Tổng hợp Quý 4.2016 so với cùng kỳ . Download
26/01/2017 SHA Công bố báo cáo tài chỉnh Tổng hợp quý 4.2016 Download
29/10/2016 Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế BCTC Hợp Nhất Download
29/10/2016 Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế BCTC Tổng hợp Download
29/10/2016 Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất quý 3 năm 2016 Download
29/10/2016 Công bố báo cáo tài chính Tổng hợp quý 3 năm 2016 Download
12/08/2016 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC TỔNG HỢP SAU KIỂM TOÁN 30.06.2016 Download
12/08/2016 GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC HỢP NHẤT SAU KIỂM TOÁN 30.06.2016 Download
12/08/2016 BCTC TỔNG HỢP SAU KIỂM TOÁN 30.06.2016 Download
12/08/2016 BCTC HỢP NHẤT SAU KIỂM TOÁN 30.06.2016 Download
29/07/2016 BCTC TONG HOP Q2.2016 Download
29/07/2016 BCTC HOP NHAT Q2.2016 Download
29/07/2016 Giai trinh chenh lech bctc hop nhat q2.2016 Download
29/07/2016 Giai trinh chenh lech BCTC Tong hop q2.2016 Download
09/05/2016 Công bố báo cáo tình hình sử dụng vốn đến 30-04-2016 Download
29/04/2016 Giải trình chênh lệch BCTC tổng hợp Q1.2016 Download
29/04/2016 Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Q1.2016 Download
29/04/2016 Công bố BCTC tổng hợp Q1.2016 Download
29/04/2016 Công bố BCTC hợp nhất Q1.2016 Download
29/03/2016 Công bố báo cáo kiểm toán tài chính tổng hợp 2015 Download
29/03/2016 Công bố báo cáo kiểm toán tài chính hợp nhất 2015 Download
19/02/2016 Giải trình chỉ tiêu 61 BCTC HỢP NHẤT Q4.2015 Download
01/02/2016 Giải trình chênh lệch BCTC tổng hợp Q4.2015 Download
01/02/2016 Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất Q4.2015 Download
01/02/2016 Công bố TT BCTC Hợp nhất Q4.2015 Download
01/02/2016 Công bố TT BCTC Tổng hợp Q4.2015 Download
11/11/2015 Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015 Download
11/11/2015 Công bố báo cáo tài chính hợp nhất Quý III năm 2015 Download
11/11/2015 Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính tổng hợp Qúy III.2015 Download
11/11/2015 Công bố báo cáo tài chính tổng hợp Qúy III.2015 Download
25/08/2015 Công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2015 Download
25/08/2015 Công bố báo cáo tài chính tổng hợp soát xét 6 tháng đầu năm 2015 Download
13/08/2015 Công bố BCTC tổng hợp công ty QII.2015 Download
13/08/2015 Công bố BCTC hợp nhất công ty QII.2015 Download
13/08/2015 Giải trình chênh lệch về số liệu BCTC hợp nhất Quý 2 năm 2015 Download
13/08/2015 Giải trình chênh lệch về số liệu BCTC Quý 2 năm 2015 Download
29/07/2015 Công bố báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 Download
15/05/2015 Giải trình BCTC tổng hợp QI.2015 Download
15/05/2015 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất QI.2015 Download
15/05/2015 Công bố BCTC tổng hợp QI.2015 Download
15/05/2015 Công bố BCTC hợp nhất QI.2015 Download
28/03/2015 Công bố giải trình chênh lệch báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 Download
28/03/2015 Công bố giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo hợp nhất năm 2014 Download
28/03/2015 Công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2014 Download
28/03/2015 Công bố báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp năm 2014 Download
24/02/2015 Công nợ báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4.2014 Download
24/02/2015 Giải trình báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2014 Download
24/02/2015 Công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2014 Download
24/02/2015 Giải trình báo cáo tài chính tổng hợp quý 4 năm 2014 Download
14/11/2014 Báo cáo tổng hợp quý III 2014 Download
14/11/2014 Báo cáo hợp nhất quý III 2014 Download
14/11/2014 Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận BCTC hợp nhất Download
13/11/2014 Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế quý 3.2014 Download
27/08/2014 Công bố báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2014 Download
27/08/2014 Công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2014 Download
15/08/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II.2014 Download
15/08/2014 Báo cáo tài chính Quý II.2014 Download
14/05/2014 Giải trình chênh lệch báo cáo hợp nhất Quý 1.2014 Download
14/05/2014 Giải trình chênh lệch báo cáo Công ty Quý 1.2014 Download
14/05/2014 Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Quý 1.2014 Download
14/05/2014 Báo cáo tài chính Công ty Quý 1.2014 - SHA Download
CÁC GIẢI THƯỞNG